Telefon: 94/594144 | Email: somogyi@kormend.hu

Tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája

Tájékoztató

Iskolánk az alábbi adatokat teszi közzé:                                                                                                                Jogviszonyban álló dolgozóink és tanulóink körében                                                                                            Covid vírussal fertőzött száma: 0 tanuló, 0 dolgozó                                                                                                Hatósági karanténban lévők: 0 osztály, 0 tanuló, 0 dolgozó

2021.05.04.

Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
Intézményünk a beiskolázási körzetéből minden jelentkező, tanköteles korú tanulót felvesz az 1. évfolyamára.
Az 1. osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse.
Az 1. évfolyamra történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a szülő személyi igazolványát, a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást, szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.
A 2-8. évfolyamra történő felvételnél be kell mutatni a tanuló személyazonosítására alkalmas, a tanuló nevére kiállított személyi azonosítót, a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a szülő személyi igazolványát, az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt, az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.
Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló tanulmányi eredményének, magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembevételével az intézményvezető dönt.
Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben meghatározott sorrendben teljesítjük.
Amennyiben intézményünk a rendeletben megadott sorrend szerint az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján kell dönteni. A sorsolás lebonyolításának szabályait a Házirend tartalmazza.
A 2-8. évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában, a bizonyítvány bejegyzése alapján nem tanult. Amennyiben a tanuló a szintfelmérő vizsgán bármely tantárgyból az előírt követelményeken alul teljesített, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt vizsgán nyújtott teljesítménye továbbra sem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni.

A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
A Vas Megyei Kormányhivatal által meghatározott időpontban történik. Jelenleg intézményünkben 11 osztály és 9 napközis csoport működik.

Térítési díj, tandíj, egyéb fizetési kötelezettség
Az iskola pedagógiai programja alapján az önkéntes, térítési díj ellenében szervezett bel- és külföldi kirándulásokat, egyéb térítési díj ellenében igénybe vehető programokat minden tanév elején az iskola munkaterve határozza meg. A térítési díjak mértékéről és az esetleges kedvezményekről tanévenként az iskola intézményvezetője dönt. A döntés előtt az intézményvezető kikéri a nevelőtestület és a szülői munkaközösség véleményét. A külföldi utazások során a tanulók jobban elmélyülhetnek a tanult idegen nyelvekben, megismerhetik az adott országban élő embereket.
A térítési díjakat a szervezett program időpontja előtt legalább 1 héttel előre kell befizetni az osztályfőnöknél vagy a programot szervező pedagógusnál.
Az étkezési térítési díjakat havonta előre, minden hó 20. napjáig kell az élelmezési koordinátornál befizetni. A 229/2012 (8.28.) kormányrendelet a tandíjak és térítési díjak szabályait tartalmazza.
Adott napra megrendelt étkezési térítési díj csak abban az esetben nem kerül elszámolásra, ha az étkezést a tanuló vagy szülője legalább egy nappal előre az étkezési koordinátornál lemondja.

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálat, ellenőrzés – Vas Megyei Kormányhivatal ellenőrzésének megállapításaiItt olvasható.

A nevelési – oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben szervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Az iskola épülete a szorgalmi időszakban tanítási napokon 6.00-tól 17.00 óráig tart nyitva. Ettől való eltérést eseti kérések alapján az intézményvezető, a tagiskolában a tagintézmény-vezető engedélyezhet. Szombaton és vasárnap, illetve tanítási szünetek alatt nyitvatartás csak az intézmény vezetője által engedélyezett programok időtartamára lehetséges. A tanítási szünetek alatt a nyitvatartást az előre közzétett ügyeleti rend határozza meg. Az intézményt egyébként zárva tart.
A tavaszi, őszi, téli és nyári szünetekben azokra a munkanapokra, amikor az iskola nyitva tart, az intézményvezető írásban előre elkészíti a helyettesítési rendet és azt kifüggeszti a hirdetőtáblán, valamint közzéteszi az iskola honlapján. Ez az előírás vonatkozik a nyári ügyeleti napokra is.

A pedagógiai – szakmai ellenőrzés megállapításai
A 2016/17-es tanév során vezetői tanfelügyelet és két minősítés történt az intézményben. Az eljárásban résztvevők sikerrel teljesítették a pedagógiai – szakmai ellenőrzés feladatait. A 2017/18-as tanévben egy kollégánk vett részt pedagógus minősítésben. A 2018/19-es tanévben 2 kollégánk vett részt pedagógus minősítésben. A 2019/20-as tanévben pedagógusminősítés nem történz iskolánkban. A tanév során intézményvezetői pedagógiai-szakmai ellenőrzésre került sor.

Szervezeti és működési szabályzat, házirend, pedagógiai program
Megtalálhatók az Iskolánkról menüt megnyitva az Iskolai dokumentumokban. Ide kattintva megtekinthetik a Szervezeti és működési szabályzatotitt megnézhetik a házirendetitt pedig a pedagógiai programot.
Az Országos kompetenciamérés 2018. évi eredményei

A 6. évfolyam eredményei

A 8.évfolyam eredményei

Intézményi összefoglaló jelentés

Az Országos kompetenciamérés 2019. évi eredményei

A 6. évfolyam eredményei

A 8. évfolyam eredményei

Intézményi összefoglaló jelentés

Az Országos kompetenciamérés 2020. évi eredményei

Az országos kompetenciamérés a 2019/20-as tanévben elmaradt.

A tanulók le és kimaradásával, évfolyamismétléssel, továbbtanulással kapcsolatos adatok.
2014/15 évfolyamismétlés: 5 fő
2015/16 évfolyamismétlés: 0 fő
2016/17 évfolyamismétlés. 0 fő lemorzsolódással veszélyeztetett 19 fő

2017/18 évfolyamismétlés 1 fő lemorzsolódással veszélyeztetett 22 fő

2018/19 évfolyamismétlés 1 fő lemorzsolódással veszélyeztetett 14 fő

2019/20 évfolyamismétlés 0 fő lemorzsolódással veszélyeztetett 11 fő

 

A 2015/2016. tanévben 50 tanuló vett részt a továbbtanulási eljárásban:
Végzős tanulók száma:
8. a: tanuló: 27 fő
8. b: tanuló: 23 fő

A 2016/2017. tanévben 33 tanuló vett részt a továbbtanulási eljárásban:
Végzős tanulók száma:
8. a: tanuló: 16 fő
8. b: tanuló: 17 fő

A 2017/2018. tanévben 36 tanuló vett részt a továbbtanulási eljárásban:
Végzős tanulók száma:
8. a: tanuló: 19 fő
8. b: tanuló: 17 fő

A 2018/19. tanévben 44 tanuló vett részt a továbbtanulási eljárásban:

8. a: tanuló: 24 fő

8. b: tanuló: 20 fő

A 2019/20. tanévben 34 tanuló vett részt a továbbtanulási eljárásban:

8. a: tanuló: 17 fő

8. b: tanuló: 17 fő

Továbbtanulási tájékoztató:

Végzőseink (34 tanuló) az alábbi típusú középfokú intézménybe nyertek felvételt a 9. évfolyamra:

Gimnázium                           7 fő              ez a tanulók 20,5 %-a

Technikum                          16 fő              ez a tanulók  47 %-a

Szakképzőiskola                  10 fő              ez a tanulók 29,5 %-a

Szakiskola                             1 fő              ez a tanulók 3 %-a

 

4  tanulónk írt írásbeli felvételit a 9. évfolyamra történő jelentkezés kapcsán. Eredményük:

matematika   1. tanuló: 78 %,     2. tanuló: 42%    3. tanuló: 36%   4. tanuló 44%

magyar       1. tanuló: 86 %,     2. tanuló: 76 %   3. tanuló 24%    4. tanuló 60%

összesen  matematika: 50 %,  magyar: 61,5 %

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődésének, igényeinek, szükségleteinek, valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembevételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat szervez. A foglakozásokat megfelelő számú jelentkező esetén az intézményvezető engedélyezi. A foglalkozások helyét és időtartamát az intézményvezető és helyettesei rögzítik, terembeosztással együtt a mindenkori tantárgyfelosztás lehetőségeihez igazodva. A foglalkozásokról naplót kell vezetni.
A rendszeres tanórán kívüli foglakozásokat az intézményvezető az adott tanévet megelőző tanév végén hirdeti meg a foglalkozást tartó tanár nevével. A jelentkezési határidő május 20. A jelentkezés iskolai nyomtatványon lehetséges, melyet a tanulók a hazavisznek. A jelentkezési lapot az osztályfőnökök, majd az tagintézményvezető II., tagintézményvezető-helyettes gyűjti össze. A jelentkezés egy tanévre szól, amelyet szeptembertől, ha szükséges korrigálni lehet. A jelentkezés önkéntes, de a foglakozásokon való részvétel a tanév során kötelező.

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
Intézményünkben a törvényi szabályozásnak megfelelően hétvégi házi feladat nem adható.
Egy tanítási napon alsó tagozatban a tanuló maximum egy, felső tagozatban két dolgozatot írhat. E rendelkezés vonatkozásában dolgozatnak minősül az olyan írásbeli számonkérés, amely betölti a teljes órát, illetve legalább három óra tananyagának elsajátítását ellenőrzi. A pedagógus a dolgozatírás időpontját és témakörét egy héttel előre köteles bejelenteni a tanulók számára.
A tanuló joga, hogy dolgozatát a beszedéstől számított két héten belül kijavítva megtekinthesse. A szülő joga, hogy fogadóórán gyermeke dolgozatába betekinthessen. Határidőn túli értékelés esetén a tanár és a tanuló egyeztetése szükséges az érdemjegy beírását illetően.

A tanulmányok alatti vizsgák típusai, tervezett ideje, az osztályozó vizsgák követelményei
Intézményünkben az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: osztályozóvizsga, pótló vizsga, javítóvizsga.
Osztályozóvizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi osztályzatának megállapításához
-ha felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól;
-ha engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, vagy a tantárgy tanítására meghatározott időnél rövidebb idő alatt tehet eleget;
-ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a kétszázötven tanítási órát, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet;
-ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból meghaladja a tanítási órák harminc százalékát, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozóvizsgát tehet.

Pótló vizsgát tehet a diák, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik a vizsgáról, onnan távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.
Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott.
A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő szabályok szerint kell megszervezni.
A vizsgák időpontját, helyét, követelményeit az érintett tanulók szüleivel osztályozóvizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább hat héttel (két hónappal), javítóvizsga esetén pedig a tanév végén (a bizonyítványosztáskor) közölni kell.
Az osztályozó- és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a kerettantervben) szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg.
Az osztályozóvizsga tantárgyai a következők:
1-4. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, idegen nyelv, digitális kultúra, etika, ének-zene, vizuális kultúra, technika és tervezés, testnevelés
5-6. évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, hon- és népismeret, matematika, természettudomány, idegen nyelv, digitális kultúra, etika, ének zene, vizuális kultúra, technika és tervezés, testnevelés
7-8. évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz, idegen nyelv, digitális kultúra, etika, ének-zene, vizuális kultúra, technika és tervezés, testnevelés
A tanulmányok alatti vizsgákon (javító, pótló vizsgákon) az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati vizsgarészeket teljesíteniük a tanulóknak:

TANTÁRGY írásbeli szóbeli gyakorlati
vizsga
ALSÓ TAGOZAT
Magyar nyelv és irodalom írásbeli szóbeli
Idegen nyelv írásbeli szóbeli
Matematika írásbeli szóbeli
Etika szóbeli
Környezetismeret írásbeli szóbeli
Digitális kultúra gyakorlati
Ének-zene szóbeli gyakorlati
Vizuális kultúra gyakorlati
Technika és tervezés gyakorlati
Testnevelés gyakorlati
FELSŐ TAGOZAT
Magyar nyelv írásbeli szóbeli
Irodalom írásbeli szóbeli
Idegen nyelvek írásbeli szóbeli
Matematika írásbeli szóbeli
Etika szóbeli
Történelem írásbeli szóbeli
Állampolgári ismeretek szóbeli
Természettudomány írásbeli szóbeli
Fizika írásbeli szóbeli
Kémia írásbeli szóbeli
Biológia írásbeli szóbeli
Földrajz írásbeli szóbeli
Digitális kultúra írásbeli gyakorlati
Ének-zene szóbeli gyakorlati
Vizuális kultúra gyakorlati
Hon- és népismeret írásbeli szóbeli
Dráma és színház szóbeli
Technika és tervezés írásbeli
Testnevelés gyakorlati

Házirend

Munkaterv

Pedagógiai program

Szervezeti és működési szabályzat

Kompetenciamérés

Iskolai dolgozók

Adatkezelés

Archívum