Telefon: 94/594144 | Email: somogyi@kormend.hu

Pedagógiai alapelveink

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei

Iskolánk nevelő-oktató munkáját a demokrácia értékei, a nemzeti értékek, az európai humanista értékrend hatja át. Figyelmet fordítunk a nyitottságra, a gyermekközpontúságra és az emberiség előtt álló közös problémákra, valamint a különböző kultúrák iránti fogékonyságra.

A kialakult iskolai profilra alapozva az a célunk, hogy intézményünk modern tartalmakat közvetítsen, fejlesszük gyermekeink világban való eligazodáshoz szükséges képességét, fejlesszük a problémamegoldó gondolkodást. Tanulóinkban kialakítjuk az önálló tájékozódás képességét – ez a képesség a hagyományos információhordozókból, könyvtárakból való tájékozódást és a modern informatikai, kommunikációs eszközök alkalmazását egyszerre jelenti.
Ezzel teremtjük meg az önálló, élethosszig tartó tanuláshoz való alkalmazkodás alapjait, feltételeit.

A művészeti, sport, közösségi foglalkozások, kirándulások, az aktív iskolai szabadidő gyermekeink személyiségének kiteljesedését segítik.

Célunk, hogy tanulóink tanulmányaik befejezésével kreatív személyiséggé, tisztességes, edzett, alkotásra képes emberré váljanak. Megszerzett tárgyi tudásukkal, sikeresen haladjanak további életpályájukon. Legyenek képesek eligazodni az állandóan változó világban. Ehhez erősítjük az önálló tájékozódás képességét.

Így érhetjük el azt, hogy minden tanulónk megfelelő középiskolát találjon magának, és tovább gazdagítsa személyiségét.

Nevelőtestületünk együtt hat a diákokra. Azonos irányú, együttes nevelői hatásra törekszünk. Alapelveink: tisztelet tanítványnak, szülőnek, kollégának, a pedagógus hivatásnak.

Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, diákjaink korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása, bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat.

Pedagógusaink mindennapi nevelő – oktató munkája arra irányul, hogy a lehető legtöbb diákunk az általános iskola végére testileg, lelkileg, szellemileg edzett, egészségesen élő, nyílt, őszinte, kellő önkontrollal rendelkező, a nemzetét, történelmét, anyanyelvét, a természetet, az egyetemes kulturális értékeket tisztelő ifjúként lépjen tovább a nevelés és oktatás következő szakaszába.

Archívum